כללי

1. אתר לילי גרביים (להלן "האתר") מופעל על ידי לילי גרביים, ת.ז 057829988 (להלן "החברה").

2. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה (להלן: "תנאי שימוש").

3. מטעמי נוחות בלבד, הניסוח בתנאי שימוש אלו הוא בלשון זכר.

4. השימוש באתר מעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו.

5. בעצם השימוש שאתה עושה באתר אתה מצהיר כי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה, האתר, מנהליו, נושאי משרה בחברה, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה שלפי תנאי שימוש אלה.

6. השימוש באתר מותנה בכך שהנך תושב ישראל וגילך מעל גיל 18. על כן, בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר על קיום האמור לעיל ובפרט כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב.

7. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן, הינך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.

8. תנאי השימוש באתר חלים על כל השירותים הכלולים בו, הן על השימוש בשירותים המוצעים והן על השימוש באתר.

9. מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר, בין אם הם אדם פרטי, תאגיד או עוסק מורשה.

10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם הכנסתו לתוקף על ידי החברה.

11. רק האמור בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה. באם ישנה סתירה בין המצוין באתר לבין האמור בתנאי השימוש יחול האמור בתנאי השימוש בלבד.

12. החברה תהה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו, המבצעים וההטבות המפורסמים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה למשתמש מראש. מוסכם על המשתמש כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.

13. החברה מוכרת ומציעה למכירה מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר.

14. כל העסקאות וההתקשרויות בין הלקוח לאתר יהיו כפופות לתנאי שימוש אלה.

15. התשלום עבור המוצרים והשירותים אשר יוזמנו באמצעות האתר יבוצע על ידי שירות התשלום של חברת גמא בע"מ בלבד
(להלן: "חברת הסליקה").

16. שמירת פרטי אמצעי התשלום מתבצעת על-ידי חברת הסליקה, באמצעות טוקן (אסימון) והיא עומדת בכללי האבטחה המחמירים שנקבעו בחוק.

17. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת פרסומות חיצוניות, מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים.

18. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.

19. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים-אחר אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

20. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים, להתאים, להחליף, להשעות או להסיר ללא הודעה כל מידע או שירות המצוי באתר או אשר מהווה חלק מן השירות, מעת לעת.

21. החברה תעשה מאמץ סביר על מנת לתקן כל טעות או השמטה, מוקדם ככל האפשר ובתוך פרק זמן סביר, לאחר שייוודע לנו אודותיהם. יחד עם זאת, החברה אינה ערבה לכך כי השירות או האתר יהיו חפים מליקויים. במידה וישנו ליקוי בשירות, עליך לדווח על כך באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת [email protected].

22. אנו עושים ככל יכולתנו על מנת למנוע פרסום של חומר אשר עלול להביא להפרת זכויות יוצרים או לפגיעה במשתמש או בכל צד שלישי אחר. במידה ונתקלת בחומר אשר לדעתך מפר את זכויותיך, אנא פנה אלינו במייל ([email protected]) ואנו נפעל להסרתו.

23. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המערכת והאתר למשך 8 שעות עבודה חודשיות. שעות אלה ישמשו, בפרק זמן רציף או לשיעורים, על מנת לבצע פעולות תחזוקה למערכת.

24. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מערכת האתר בכל יום שישי ובערבי חג מכניסת השבת /חג ועד צאת השבת.

הרשמה

25. על מנת לבצע רכישה דרך האתר לא נדרשת הרשמה מוקדמת של המשתמש.

26. אולם לצורך ביצוע הרכישה נדרש המשתמש למסור את הפרטים הבאים: שם שם פרטי ושם משפחה/ שם בית העסק או החברה, כתובת למשלוח, טלפון ליצירת קשר, כתובת תקפה של דואר אלקטרוני.
27. מבלי לפגוע באמור לעיל, ייתכן וכדי לעשות שימוש בחלק מתכונות האתר, נדרשת הרשמה מוקדמת של המשתמש. במסגרת הרישום יתבקש המשתמש למסור מידע אישי, לרבות שם פרטי ושם משפחה/ שם בית העסק או החברה, כתובת למשלוח, טלפון ליצירת קשר, כתובת תקפה של דואר אלקטרוני, תאריך לידה (לא חובה לרשום), שם משתמש וסיסמה אישית לבחירה.

28. משתמש אשר השלים את תהליך ההרשמה לאתר, יקרא לצורך תנאי שימוש אלה "משתמש רשום". הסיסמה האישית תשמש אמצעי אבטחה נוסף בכל כניסה לאתר.

29. על ידי הרישום מצהיר המשתמש הרשום כי ידוע לו שייתכן והחברה תבקש, מעת לעת, פרטים נוספים, ככל ויעלה צורך לכך.

30. הנתונים אשר ימסרו על ידי המשתמשים הרשומים, יישמרו במאגר המידע של החברה אשר ינוהל על פי כל הדרישות החוקיות של חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א– 1981 (להלן "מאגר המידע").

31. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתוני מאגר המידע, בין היתר, לצורך דיוור של מידע ותכנים שיווקיים – בין היתר, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט (SMS) – אל משתמשים אשר אישרו מראש קבלת תכנים אלו.

32. כל משתמש רשאי בכל עת, לפנות אל החברה בכתב ולבקש כי החברה תפסיק לשלוח אליו את הדיוור האמור וכן, לבקש להסיר את פרטיו ממאגר המידע. במקרה של הסרת פרטי המשתמש ממאגר המידע לא יוכל המשתמש לעשות שימוש בחלק מהשירותים הניתנים באתר.

33. בעת כניסתו לאתר יתבקש משתמש רשום להזין את הסיסמה האישית שבחר. המשתמש הרשום יוכל לשנות את הסיסמה בכל עת שיבחר ("פרטי משתמש רשום").

34. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לשמור את פרטיו חסויים ולא להעבירם או לגלותם לכל גורם אחר. כמו כן, המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל פעולה אשר נעשתה באתר באמצעות פרטי המשתמש הרשום שלו. במידה והמשתמש יאבד/ישכח את הסיסמא לכניסה לאתר, יוכל לבקש ביצוע איפוס סיסמה.

35. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב ו/או לבטל רישום של משתמש במקרים הבאים:

35.1. המשתמש הפר את תנאי השימוש לאתר.

35.2. המשתמש מסר במועד ההרשמה פרטים כוזבים.

35.3. בכל מקרה אחר אותו תראה החברה לנכון.

36. המשתמש מודע כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה על החוק. החברה תהיה רשאית לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לרשותה כנגד משתמש המוסר פרטים כוזבים, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים, ישירים או עקיפים, שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה.

37. בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

37.1. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

37.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.

37.3. הפצת "דואר זבל" (spam)לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

37.4. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

37.5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.

37.6. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.

37.7. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

37.8. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.

37.9. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

37.10. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

38. האתר והשירות מכוונים באופן בלעדי לכניסת משתמשים לאתר מתוך תחומי מדינת ישראל. אנו לא מציגים כל מצג לפיו השירותים זמינים ו/או מתאימים לשימוש מחוץ לתחומי ישראל. במידה ותבחר להיכנס לאתר או להשתמש בשירות מאתרים שמחוץ לתחומי ישראל, הינך עושה זאת מיוזמתך ותהיה אחראי לכל ההשלכות ולעמידה בכל הדינים החלים.

ביצוע רכישה באתר

39. כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות יכול לרכוש באמצעות האתר שירותים ו/או מוצרים המוצעים בו.

40. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע מכל משתמש את הזכות לרכוש באופן זמני או לצמיתות, אף ללא סיבה ומבלי שתחול עליה חובה כלשהי לנמק ו/או לשלוח הודעה על כך.

41. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע השתתפות של משתמש לבצע רכישה באתר, בין השאר, במקרים הבאים: בהפרת תנאי השימוש; במסירת פרטים כוזבים במתכוון; בכל ביצוע של מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים; אם עשית שימוש בכרטיס אשראי חסום או מוגבל לשימוש.

תהליך רכישת המוצרים באתר

42. תהליך הרכש מתבסס על הזמנה על ידי משתמש של מוצר המוצע באתר והוא כולל שלושה שלבים מובנים במערכת. כדי להבטיח את המודעות של המשתמש לתהליך ולפרטיו, המשתמש ידרש לנקוט פעולה אקטיבית בכל אחד מהשלבים.

43. שלב א' – גלישה באתר ובחירת המוצר – המשתמש בוחר את המוצר שאותו הוא מעוניין לרכוש.

44. שלב ב' – הזמנה – הלקוח מאשר את ההזמנה ומועבר לתשלום דרך חברת גמא בע"מ.

45. שלב ג' – אישור ההזמנה – לאחר ביצוע ההזמנה וקליטתה על ידי החברה, החברה תאשר את ההזמנה.

46. אישור ההזמנה יישלח אל המשתמש, ככל הניתן, במהלך יום עסקים אחד, ממועד קבלת התשלום.

47. מוצר האמור להישלח, יישלח על ידי שירות שליחים של דואר ישראל או של חברת צ'2יטה ואמור להגיע ליעדו בתוך שני ימי עסקים מיום המשלוח.

48. החזרת מוצר, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, אפשרית, בתמורה למוצר אחר או מוצר דומה.

49. יש לתאם עם החברה את החזרת המוצר.

50. ככל והמדובר במוצר אשר נשלח פיזית אל המשתמש, המשתמש יישא עלות המשלוח של המוצר בחזרה אל החברה.

51. שינויים במחירים, במבצעים, בתנאי ההזמה או בזמני המשלוח

52. תהליך הרכש עוצב כך שהמשתמש נדרש לאשר כל שלב בתהליך כתנאי למעבר לשלב הבא. ולכן, כל שינוי במחירים או בתנאי ההזמנה יבוצעו בתיאום עם המשתמש.

אופן התשלום

53. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

54. חיוב הלקוח יתבצע באמצעות חברת הסליקה, המחייבת כרטיס האשראי תקף, על שם הרוכש, שהונפק בישראל.

55. במקרה שחברת הסליקה תסרב לכבד את העסקה, המוצר לא יסופק לך ולא תחויב.

56. הנך מאשר בזאת שידוע לך כי חברת הסליקה תשלח חשבונית בדואר וכי חשבונית נוספת תהיה מצורפת למשלוח.

ביטול עסקה על ידי המשתמש

57. ביטול עסקת מכר מרחוק ייעשה על פי הקבוע בחוק הגנת הצרכן.

58. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן.

59. ביטול עסקה והחזר כספי יינתנו על פריטים שעלות כל אחד מהם הוא מעל ל- 50₪, ואשר הוחזרו לחברה בתוך שני (2) ימי עסקים מיום קבלתם ובתנאי שהמוצר חדש, באריזתו המקורית, לא נפתח ולא נלבש.

60. דמי ביטול עסקה – בהתאם לקבוע בחוק.

61. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו לא תחויב על ידי החברה בדמי ביטול. אם סופק לך המוצר – תתבקש להשיבו לחברה, בהתאם לפרטים שיסופקו לך.

ביטול עסקה על ידי החברה

62. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, אף ללא סיבה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

62.1. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

62.2. אם אירעה תקלה טכנית אשר השפיעה על מכירה מסוימת.

62.3. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור.

62.4. במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בנתוני המכירה ו/או טעות בנתוני הרוכש.

62.5. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.

62.6. החברה רשאית לבטל הזמנה, אם ההזמנה בוצעה ללא העברת פרטים מלאים ומדויקים של המשתמש.

אספקת המוצר ו/או השירות

63. אספקת המוצר יתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה המסוים באתר.

מדיניות משלוחים

64. החברה מבצעת משלוחים לכל רחבי הארץ, עם שליח עד הבית, בכל קנייה אשר סכומה עולה על 100 ₪.

65. עלות משלוח 40 ₪.

66. בקניה מעל 300 ₪ המשלוח הוא חינם.

67. החברה מתחייבת לשלוח את המוצרים עד 7 ימי עסקים, מיום אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי ולאחר בדיקה שהמוצר קיים במלאי. מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה תעשה כל מאמץ להקדים את זמן האספקה ככל שניתן.

68. "ימי עסקים": ימים א´-ה´, לא כולל ימי שישי, שבת, מוצאי שבת, ערבי חגים ומועדים.

69. המוצרים יסופקו באמצעות דואר שליחים, של דואר ישראל או של חברת צ'יטה, לכתובת שמסרת בתהליך רישום הקנייה באתר.

70. השירות ביישובי יהודה ושומרון לא ניתן על ידי שליח, אלא בהתאם לנוהלי חלוקת הדואר ביישוב.

71. איסוף עצמי – ניתן לאסוף את המוצרים מחנות לילי גרביים, בתיאום מראש, בכתובת: נחל ניצנים 5, רמת בית שמש א' טל : 02-9997454.
שעות פתיחה א- ה 10.00-21.00 יום ו 9.30-13.00. טלפון 02-9997454. באחריות הרוכש לוודא מראש שההזמנה מוכנה לאיסוף.

72. החברה לא תישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים, אשר קרתה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה. בין היתר, עקב שביתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיוצא באלה), אירועים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה החברה רשאית להודיע על ביטול ההזמנה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב הפעולה.

73. משלוח חינם: בכל קניה בסכום של שלוש מאות שקלים ₪ (300) ומעלה. מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סכום הקניה המזכה במשלוח חינם או לבטל את האפשרות למשלוח חינם לחלוטין.

74. עבור תושבי בית שמש ורמת בית שמש – משלוח חינם בכל קנייה מעל 100 ₪.
משלוח עד הבית ואספקה עד 24 שעות. זאת, בתנאי שהרכישה בוצעה במהלך יום העסקים ושהמוצר קיים במלאי.

מדיניות החלפה והחזרה של מוצרים

החלפה
75. החלפת מוצרים שנרכשו תיעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

76. ניתן לבקש החלפת מוצר למידה שונה או לצבע שונה (מאותו הדגם או דגם אחר), עד 14 ימי עסקים ממועד הרכישה, וזאת בתנאי שהמוצר חדש באריזתו המקורית לא נפתח ולא נלבש.

77. במידה ותרצו להחליף פריט, יש לארוז ולשלוח אותו בדואר רשום בצירוף החשבונית המקורית עבור:
"לילי גרביים" מרחוב נחל ניצנים 5 רמת בית שמש, 9909637.

78. החברה תיצור אתך קשר כשהחבילה תגיע לתיאום מוצר חלופי לבחירתך.

79. מוצרים שנרכשו במבצע, או מבצע סוף עונה, לא ניתנים להחלפה.

80. מוצר שנפתח ונמצא פגום – התקשרו, או שלחו הודעה בוואטסאפ ואנו נחזור אלכם בהקדם.

81. שרות הלקוחות שלנו עומד לשירותכם בימים א-ה משעה 10.30-18.30. תוכלו ליצור אתנו קשר – 02-9997454 או בוואטסאפ 058-408022

החזרה
82. החזרת מוצרים שנרכשו תיעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

83. גרביים נחשבים כפריטי הלבשה תחתונה.

84. החזרת פריט/ים בעלות שמעל 50 ₪, אנא ארזו את החבילה ושלחו בדואר רשום עבור לילי גרביים נחל ניצנים 5 רמת בית שמש 9909637 בצרוף החשבונית המקורית.

85. שלחו אלינו את מספר המעקב שקיבלתם בדואר למייל [email protected] או לוואטסאפ 058-408022.

86. לאחר שיתקבל אישור שהמשלוח נשלח בתוך פרק הזמן של שני (2) ימי עסקים מיום קבלתו, החברה תזכה את כרטיס האשראי, ממנו שולם המוצר, בסכום המוצר.

87. מוצרים שנרכשו במבצע, או מבצע סוף עונה, לא ניתנים להחזרה.

88. כמו כן ניתן לבצע החזרות של פריטים שמחירם מעל 50 ₪, בתוך שני (2) ימי עסקים מקבלתם, ישירות לחנות ברמת בית שמש.

89. הנך מתבקש לשים לב לעובדה כי כרטיס דיירקט לא ניתן לזכות, עסקה כזו תזוכה בשובר החזר לרכישה באתר.

פרסומות

90. אנו עשויים להציב פרסומות במקומות שונים באתר.

91. מקומות אלו עשויים להשתנות מעת לעת – אך אנו תמיד נדאג לסמן בצורה ברורה אילו מוצרים ושירותים הינם פרסומות (כלומר, מטעמם של גופים שאינם אנחנו), כך שיהיה לך ברור אילו מוצרים ושירותים מוצעים על בסיס אובייקטיבי ואלו לא (כלומר – הפרסומות).

92. תהיה חופשי לבחור או להקיש על מוצרים ושירותים שיפורסמו או שלא לעשות כן, כפי שתראה לנכון.

93. פרסומות שיוצגו באתר עשויות לכלול פריטים ממומנים.

94. כל פרסומת עשויה להישלח מטעמנו על ידי חברת פרסום צד שלישי או שותפינו העסקיים מצד שלישי.

95. לא ייעשה שימוש באף פרט מידע אישי (לדוגמא שמך, כתובתך, כתובת הדוא"ל שלך או מספר הטלפון שלך) במהלך השימוש בפרסומות שלנו, אך, מטעמינו, יוכל מפרסם צד שלישי או שותף עסקי שלנו לשתול "עוגייה / קוקית" (cookie) ייחודית בדפדפן שלך. קוקית זו לא תאסוף אודותיך מידע אישי ולא תהיה מקושרת לכל מידע אישי אודותיך. במידה ותהיה מעוניין במידע נוסף בנוגע לנוהג זה ולהיות מודע לאפשרויות העומדות בפניך בנוגע לאופן השימוש של החברה במידע זה, אנא פנה למדיניות הפרטיות שלנו באתר.

התחייבויות המשתמש
96. אתה מצהיר כי כל המידע שיימסר בהליך הרישום ו/או בהליך הרכישה הינו נכון, שלם ומדויק וכי תודיע לנו ללא דיחוי בנוגע לשינויים כלשהם שחלו במידע כאמור, בין היתר וככל ורלוונטי, על ידי עדכון של הפרטים שמסרת בעת ההרשמה ו/או בעת ביצוע רכישה באתר.

97. מבלי לפגוע מההתחיבויות לעיל, אתה מתחייב שלא להשתמש או להתיר למישהו אחר להשתמש באתר:

97.1. על מנת לשלוח או לקבל כל חומר אשר אינו מנומס או שאינו בטעם טוב;

97.2. על מנת לשלוח או לקבל כל חומר אשר הינו פוגעני לחלוטין, בעל אופי מגונה, גס או מאיים, אשר מהווה חילול הקודש, השמצה של אדם כלשהו, הפצת לשון הרע, ביזיון של בית המשפט או הפרת חובת סודיות, זכויות יוצרים, זכויות אישיות, ציבוריות או פרטיות או כל זכויות אחרות של צד שלישי;

97.3. על מנת לגרום למטרד, אי נוחות או חרדה שלא לצורך;

97.4. על מנת ליירט או לנסות וליירט כל תקשורת המשודרת באמצעים של מערכות טלקומוניקציה;

97.5. לשם מטרות אחרות מאלה שלשמן הן תוכננו או שהתכוונו שיעשה בהן שימוש;

97.6. לצורך מטרה כלשהי הכוללת תרמית;

97.7. לשם צרכים שאינם עומדים בקנה אחד עם הנוהגים המקובלים באינטרנט ועם הנוהגים של רשתות מחוברות כלשהן; או

97.8. בכל אופן המיועד לעורר שנאה כנגד כל קבוצת מיעוט אתנית, דתית או אחרת או שמיועד בכל דרך אחרת להשפיע באופן פוגעני על כל אדם, קבוצה או ישות.

98. השימושים הבאים באתר אסורים באופן מפורש והינך מתחייב שלא לבצע (או להתיר למישהו אחר לבצע) את המפורט להלן:

98.1. אספקת מידע כוזב לרבות שמות, כתובות ופרטי יצירת קשר כוזבים ושימוש המגיע לכדי תרמית במספרי כרטיסי אשראי או חיוב;

98.2. ניסיון להערים על מערכת האבטחה או על הרשת של האתר, לרבות גישה למידע שלא נועד עבורך, התחברות לשרת או לחשבון שאינך מורשה באופן מפורש להיכנס אליו, או ניסוי של מערכת האבטחה של רשתות אחרות (כגון הרצת פתחות [port scan]).

98.3. גישה לאתר, או ביצוע פעולה באופן אשר עלול לגרום או אשר תגרום בפועל, להטלת עומס רב בלתי סביר או בלתי פרופורציונאלי על התשתית שלנו;

98.4. ביצוע כל שיטה של ניטור רשתי אשר יירט מידע אשר לא נועד עבורך;

98.5. משלוח של הודעת דוא"ל מבלי שהוזמנת לעשות כן, לרבות משלוח של "דואר זבל" או חומר פרסומי אחר לאנשים אשר לא ביקשו באופן ספציפי משלוח של חומר שכזה. חל עליך איסור מפורש לשלוח הודעות דוא"ל ברשימת תפוצה המונית מבלי שהתבקשת לעשות כן, זאת לרבות משלוח הודעות דוא"ל ברשימת תפוצה המונית של חומר מסחרי פרסומי, קידום מכירות, או של הודעות אינפורמטיביות, ומנשרים פוליטיים או דתיים;

98.6. ליצור או להעביר הלאה "מכתבי שרשרת" או "מזימות פירמידה" מכל סוג;

98.7. משלוח של דוא"ל זדוני, לרבות הצפת משתמש או אתר בהודעות דוא"ל גדולות מאוד או בכמויות גדולות;

98.8. כניסה להתקשרויות או לעסקאות מרמה עמנו (בין היתר, כניסה להתקשרויות או לעסקאות לכאורה מטעמו של צד שלישי בשעה שאין בידך סמכות לחייב את אותו צד שלישי או שהינך מתחזה להיות צד שלישי);

98.9. שימוש באתר (בכל שימושיות רלבנטית) באופן אשר יגרום להפרת תנאי השימוש של הספק, באתר של אותו ספק או בדרך אחרת.

פרטיות

99. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות של החברה.

100. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה חובה כלשהי לנמק או למסור הודעה אישית בנדון.

101. במידה והחברה תשנה את תנאי השימוש ו/או את תנאי הצהרת הפרטיות ו/או את האמור בהצהרת הנגישות, תדאג החברה להודעה מסודרת בעמוד הבית של האתר. ההודעה המתאימה תיוותר בעמוד הבית במשך זמן סביר, על פי קביעתה הבלעדית של החברה.

102. שינוי תנאי, כאמור לעיל, יחול ברגע השינוי ולכל המאוחר, ברגע פרסום ההודעה על השינוי בעמוד הבית של האתר. יודגש, כי תנאים הקשורים במוצר שנרכש, לא יחולו באם המוצר נרכש לפני פרסום שינויים אלה.

103. על מנת להיות מעודכן ולהימנע מאי נעימויות, החברה מדגישה בפניך את חשיבות הכרת תנאי השימוש והפרטיות המעודכנים.

104. החברה תעשה כל מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על המידע המועבר על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש") ולא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר, או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה, או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי שימוש אלו, או במקרים בו התקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש, או בכל מחלוקת, טענה, תביעה או כל הליך אחר שיתקיים בין המשתמש לחברה.

105. החברה תעשה מאמץ סביר לאבטח את המידע באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה, אך אין החברה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור על גבי מחשבי החברה. במקרה כזה לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה.

106. בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המשתמש באמצעים אשר נמסרו על ידו בדבר מבצעים, פרסומות מגופים מסחריים וכן עדכונים ושינויים שהתבצעו באתר, לרבות בתנאי השימוש שלו.

107. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, לצורך ביצוע ניתוח מידע סטטיסטי והצגת תוצאת ניתוח המידע הסטטיסטי, ו/או מסירת תוצאות ניתוח המידע הסטטיסטי, ללא אזכור פרטיו האישיים של המשתמש, לגורמים אחרים.

108. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע המתקבל שלא באמצעותה, אלא באמצעות צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים המשתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), אשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

קניין רוחני

109. החברה היא בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות סימני המסחר של החברה, זכויות היוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, או שנעשה שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. זכויות אלה יכללו, בין היתר, עיצוב גראפי, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.

110. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי בשלמות או כל חלק מהאתר, מהתכנים המופיעים בו, השירותים המופיעים בו, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

111. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

אחריות

112. בעצם השימוש באתר, הנך מצהיר ומתחייב כי השימוש באתר הוא על אחריותך בלבד.

113. החברה, עובדיה, שלוחיה, צדדים שלישיים המספקים שירותים לאתר וכל עובדיהם, מנהליהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או תקלות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן לא ניתנת על ידי מי מהמנויים לעיל כל ערבות באשר לתוצאות אשר יושגו משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע המוצג באתר.

114. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת החברה, ובעצם הסכמתך להשתמש באתר הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש ו/או המגבלות באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

115. החברה אינה מעניקה כל מצג, אחריות, הצהרה ו/או תנאי, בין במפורש ובין במשתמע, לרבות לגבי אי הפרה של זכויות קנייניות או חוזיות.

116. מוצר המוצג באתר, מוצג בתום לב. על כן, אין בהצגתו משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופי המוצר, תכונותיו, שילוחו ו/או יבואו לארץ, טיבו וכיוצא באלה.

117. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות המוצרים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.

118. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.

119. היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

120. דבר בתנאי השימוש אלו לא יתפרש, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

121. החברה תעשה מאמץ סביר כדי לאפשר גישה ללא הפרעה לשירות ולאתר לאורך שעות הפעילות. עם זאת ייתכן והגישה לשירות ולאתר תושהה, תוגבל או תיפסק בכל עת על מנת לאפשר תיקונים, תחזוקה או הכנסתם לשימוש של כלים או שירותים חדשים. החברה תעשה מאמץ סביר כדי להשיב את הנגישות לאתר בהקדם הסביר האפשרי. בשימוש באתר הנך מצהיר כי אתה פוטר את החברה בשל כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.

122. באתר ייתכן ויופיעו קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט. החברה לא תהיה אחראית לתכנים המופיעים באותם הקישורים והחברה לא תישא באחריות כלשהיא לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על כך. החברה לא מתחייבת כי כל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.

123. השימוש באתר לא כולל את אספקתו של מחשב או של כל ציוד הכרחי אחר הנדרש לשם הגישה לאתר. לא נהיה אחראים לכל עלויות הקשורות בטלפון, עלויות טלקומוניקציה או לעלויות אחרות אשר ייתכן ויושתו עליך.

124. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר.

125. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע על ידי המשתמשים באתר או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים של האתר. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה של החברה.

126. היה ויקבע על אף האמור לעיל כי החברה אחראית באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהחברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף שיגרם, ובכל מקרה, אחריותה של החברה לא תעלה על שווי עלות המוצר למשתמש בלבד באותו מקרה.

שיפוי

127. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו או הפרת החוק או התגוננות בפני תביעה, הגשת תביעה, או כל דרישה שתועלה על ידי צד שלישי לרבות עלות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.

128. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית עסק המפרסם באתר שאינו החברה. בעצם השימוש באתר, קל וחומר בעצם עשיית עסקה עם בית עסק אחר באמצעות האתר, משחרר המשתמש את החברה מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות שהוצע ו/או שנרכש בבית העסק האחר, לכל פעולה של בית העסק האחר, לרבות כשל של בית העסק האחר לפעול בהתאם לכל דין וכן, כשל של בית העסק האחר לקיים את תנאי הרכישה וכן, לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל בית עסק אחר ו/או משתמש קצה אחר.

משלוח הודעות למשתמשי הקצה על ידי לילי גרביים

129. על מנת ששנוכל לשמור איתך על קשר ולעדכנך בכל המבצעים וההצעות הטובות ביותר, מעוניינת החברה לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים. ההודעות ו/או המסרונים יימסרו לכתובת הדואר האלקטרוני או לטלפון שמסרת לחברה בעת גלישתך באתר.

130. מסירת פרטיך לצורך קבלת העדכונים נעשית ללא שתחול עליך חובה כלשהי, מן החוק ושלא מן החוק, למסירת הפרטים. בעצם מסירת הפרטים הנך מאשר את רצונך לקבל הודעות אלה ולמעשה הינך מאשר לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות כאמור.

131. בכל עת תוכל להודיע על רצונך להפסיק את ההודעות כולן, חלקן או דרך מסירתן, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] ולבקש להסירך מרשימת תפוצה מסוימת, מכל רשימות התפוצה או שינוי דרך מסירתן.

ביטול הסכם זה

132. החברה תהיה רשאית לבטל את תנאי השימוש האלה, בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך. ביטול תנאי שימוש אלה זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.

שונות

133. כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד והן לא נועדו לשמש בפרשנות ההסכם.

134. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים הקיימים לחברה.

135. תנאי שימוש אלה אינם חוזה לטובת צד שלישי והם לא מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.

136. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה, הניתנים על ידי החברה, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה, על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי כל דין ולא יהוו תקדים ו/או לא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר ו/או לא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ובכלל זה לא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה שנעשתה בעקבות ובהתבסס על האמור לעיל.

137. חוסר התקפות של אחד או יותר מסעיפי תנאי שימוש אלה לא ישפיע על תקפות תנאי שימוש אלה בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאכפו יוחלף בתנאי תקף, אשר יהיה הקרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

138. אנו בחברה נשמח לשמוע מה יש לך לומר.
ניתן ליצור עם החברה קשר בטלפון 02-9997454 או בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected].

דין ומקום שיפוט

139. הדין החל על כל הפעולות באתר ו/או על תנאי שימוש אלה ו/או על כל פעולה המהווה פועל יוצא מהשימוש באתר זה על כל תכניו ואפשרויותיו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד ובכל מקרה של מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תהיה לבתי המשפט במחוז מרכז הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.